Mazouttank buiten gebruik stellen: wanneer neutraliseren of verwijderen?

Stookolietanks die niet meer gebruikt worden, moeten wettelijk buiten gebruik gesteld worden. Het uit gebruik stellen van een oude mazouttank is een belangrijke ingreep om bodemverontreiniging en mogelijke risico’s voor de gezondheid te voorkomen. In dit artikel bespreken we het verschil tussen neutraliseren en verwijderen van mazouttanks.

Wat is een mazouttank?

Een mazouttank, ook wel een stookolietank genoemd, is een tank die gebruikt wordt om stookolie (mazout) op te slaan, een veelgebruikte brandstof voor verwarmingssystemen in huizen en gebouwen. Na verloop van tijd kan een mazouttank echter versleten raken, lekken of simpelweg overbodig worden vanwege de overstap naar alternatieve verwarmingsmethoden zoals gas of elektrische verwarming. In dergelijke gevallen is het noodzakelijk om de mazouttank op een veilige en verantwoorde manier buiten gebruik te stellen. Mazouttanks kunnen zich ofwel ondergronds of bovengronds ( kelder / garage ) bevinden.

In welke gevallen dient een tank uit gebruik worden gezet?

 • Overstappen naar een modernere en kostenefficiëntere verwarmingsmethode.
 • Bovengrondse mazouttanks die niet langer in gebruik zijn.
 • Een verouderde en verroeste tank kan instorten of bodemverontreiniging veroorzaken en moet daarom verwijderd worden.

Offerte tanksanering

Neutraliseren versus verwijderen

Er zijn twee methodes om een oude mazouttank buiten gebruik te stellen: neutralisatie en verwijdering. Beide methoden hebben hun eigen voor- en nadelen en de keuze hangt vaak af van specifieke omstandigheden zoals de locatie van de tank en de kosten. De werken worden door een erkende tankexpert uitgevoerd.

Mazouttank neutraliseren

Neutraliseren houdt in dat de tank in de grond blijft zitten, omdat het technisch niet mogelijk is om deze uit de grond te halen, maar wordt gereinigd en opgevuld met een inert materiaal zoals vulzand, PUR-schuim of schuim op basis van hars. Belangrijk is dat het gewicht van het vulmateriaal voldoende is om de tank op zijn plaats te houden. Grondwater kan de tank instabiel maken met verzakking tot gevolg. Dit proces van neutralisatie bestaat uit de volgende stappen:

 1. Leegpompen en reinigen: Eerst wordt de resterende mazout uit de stookolietank gepompt en afgevoerd volgens milieuwetgeving. Vervolgens wordt de tank gereinigd om alle residuen van olie te verwijderen.
 2. Vullen: Na reiniging wordt de tank gevuld met een inert materiaal om te voorkomen dat deze inzakt of verplaatst. Vaak wordt hiervoor vulzand, grind of speciaal schuim gebruikt.
 3. Afsluiten: De leidingen worden afgesloten en de tank wordt permanent verzegeld.

Voordelen stookolietank neutraliseren

 • Kostenbesparend: Neutraliseren is over het algemeen goedkoper dan verwijderen.
 • Minder intensief: Er zijn geen graafwerkzaamheden nodig, wat handig is bij tanks die zich onder gebouwen of in moeilijk bereikbare gebieden bevinden.

Nadelen mazouttank neutraliseren

 • Beperkingen: De tank blijft in de grond, wat toekomstige bouwplannen kan beperken.
 • Risico op verontreiniging: Als de tank niet goed wordt gereinigd, bestaat er een risico op bodemverontreiniging.

Mazouttank verwijderen

Verwijderen houdt in dat de tank volledig uit de grond wordt gehaald omdat het technisch mogelijk is. Door het verwijderen van de tank, mogen omliggende constructies niet instabiel worden. Dit verwijderingsproces bestaat uit de volgende stappen:

 1. Leegpompen en reinigen: Net als bij neutralisatie wordt eerst de resterende mazout verwijderd en wordt de tank gereinigd.
 2. Tank uitgraven: Vervolgens wordt de tank opgegraven en uit de grond gehaald.
 3. Mazouttank afvoeren: De verwijderde tank wordt afgevoerd en gerecycleerd of op een milieuvriendelijke manier vernietigd.
 4. Bodemcontrole: Na verwijdering wordt de bodem gecontroleerd op eventuele bodemverontreiniging. Indien nodig wordt de verontreinigde grond afgegraven en vervangen.

 Voordelen stookolietank verwijderen

 • Volledige verwijdering: Er blijft geen tank achter in de grond, wat toekomstige gebruiks- en bouwmogelijkheden vergroot.
 • Minder milieurisico: De kans op toekomstige bodemverontreiniging is kleiner omdat de bron volledig is verwijderd.

Nadelen tank verwijderen

 • Kosten: Het verwijderen van een tank is duurder vanwege de graaf- en afvoerwerkzaamheden.
 • Intensief: Het proces is ingrijpender, vooral als de tank zich op een moeilijk bereikbare plaats bevindt.

Offerte tanksanering

Stappenplan mazouttank buiten gebruik stellen

 1. Voorbereiding: Neem contact op met een gecertificeerd tankservice bedrijf dat gespecialiseerd is in het buiten gebruik stellen van mazouttanks. Vraag om een inspectie en een offerte.
 2. Inspectie mazouttank: Laat de tank inspecteren om de staat ervan te beoordelen en te bepalen of neutraliseren of verwijderen de beste optie is.
 3. Leegpompen en reinigen: Het gecertificeerde bedrijf zal de resterende mazout verwijderen en de tank reinigen.
 4. Neutraliseren of verwijderen: Afhankelijk van de gekozen methode zal de tank worden geneutraliseerd of verwijderd.
 5. Bodemcontrole: Na de werkzaamheden is een bodemcontrole essentieel om er zeker van te zijn dat er geen verontreiniging heeft plaatsgevonden.
 6. Documentatie: Zorg ervoor dat alle werkzaamheden gedocumenteerd zijn en vraag om een attest van de buitengebruikstelling. Dit kan belangrijk zijn voor toekomstige eigendomsoverdrachten of milieuaudits.

Belangrijke aandachtspunten

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot het buiten gebruik stellen van mazouttanks. Ben je niet zeker, vraag dan raad aan een tankexpert. Vraag meerdere offertes aan om de kosten te vergelijken. Houd rekening met zowel de initiële kosten als de mogelijke kosten op lange termijn, zoals bodemsanering. Het is cruciaal om de milieueffecten te minimaliseren. Werk samen met een gecertificeerd en ervaren bedrijf om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden op een milieuvriendelijke manier worden uitgevoerd.

Wettelijk attest

Na het buiten gebruik stellen van uw bovengrondse mazouttank ontvangt u van ons een wettelijk attest van buitengebruikstelling. Hiermee ben je volledig in overeenstemming met de wet.

Offerte tanksanering